شرح وظایف اعضاء بحران

1395/9/9 0:0

 

شرح مسئولیت فرمانده حادثه

ماموریت :

سازماندهی و هدایت مرکز عملیات اضطراری (Emergency Operation Center) رهبری جامع فعالیت های بیمارستان و در صورت نیاز اجازه تخلیه بیمارستان

آمادگی قبل از حادثه

-          تعیین مسئولیت برای کلیه کارکنان با عنوان بسته عملکردی برای مقابله با بحران و ارائه آن ها بصورت شرح وظایف به کارکنان.

-          انتخاب ارشد روابط عمومی ارشد ایمنی ارشد و رابط هماهنگی متخصص فنی پزشکی و روسای واحدی عملیات و برنامه ریزی و پشتیبانی و اداری مالی .

-          شناسایی کلیه واحدها و بخش های تابعه که قادر به پذیرش مصدومین هستند .

مسئولیت های فوری

-          راه اندازی سیستم فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان با شروع بحران .

-          اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بحران منطقه در خارج  بیمارستان و در صورت لزوم به سازمان های مرتبط و مردمی متناسب با سطح بحران و توانایی عملکرد .

-          مطالعه کامل برگه شرح مسئولیت و برخورداری از تسلط کافی به وظایف مربوطه .

-          توزیع بسته های عملیاتی مقابله با بحران به روسای هر واحد که از قبل طراحی شده که شامل موارد زیر می شود :

-          برگه شرح مسئولیت هر یک از جایگاهها

-          توزیع بسته های شرح مسئولیت به ارشد روابط عمومی ارشد ایمنی ارشد و رابط هماهنگی متخصص فنی پزشکی و روسای واحدهای عملیات و برنامه ریزی و پشتیبانی و اداری مالی .

-          اعلام برگزاری جلسه ارزیابی موقعیت با شرکت تمامی روسای واحدها و مدیر خدمات پزشکی ظرف مدت 5 تا 10 دقیقه بعد از فعال شدن مرکز فرماندهی .

-          دریافت گزارش اولیه میزان تخریب تاسیسات از رئیس واحد پشتیبانی و در صورت لزوم ، ارزیابی نیاز به تخلیه بیمارستان و صدور مجوز تخلیه بیمارستان در صورت نیاز .

-          دریافت تعداد و وضعیت بیماران از رئیس واحد برنامه ریزی ، تأکید بر عملیات پیش گیرانه داخل واحد برنامه ریزی ، درخواست گزارش تفصیلی کل بیمارستان در 48،24،16،8،4  ساعت پس از وقوع حادثه ، بطوری که در صورت نیاز ، میزان جزئیات گزارش تعیین شود.

-          در صورت نیاز به تخت بیشتر مجوز بررسی اولویت ترخیص زود هنگام بیماران ، ابلاغ شود .

-          نظارت بر حسن عملکرد کلیه واحدهای زیر مجموعه .

 

شرح مسئولیت ارشد ایمنی

ماموریت :

-          نظارت و هدایت امنیت عملیات امداد و نجات و موقعیت های خطرناک ، سازماندهی و به اجرا درآوردن حفاظت از تاسیسات وعملیات مقابله با بحران و امنیت ترافیک .

قبل از حادثه :

-          تدوین برنامه ای برای ایمن سازی مناطق تخلیه شده و محافظت از آن ها در مقابل خرابکاری .

-          تامین ، سازماندهی و آموزش پرسنل ذیصلاح جهت تصمیم گیری در مواقع بحران .

-          اجرای مانورهای دوره ای آموزشی برای افراد درگیر در عملیات .

-          تدوین برنامه بکارگیری دستگاههای گیرنده و فرستنده بی سیم برای تماس با مسئولان مربوطه در عرصه عملیات در سطح گسترده که با هماهنگی فرمانده حادثه انجام می شود.

مسئولیت های فوری

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

-          محصور کردن منطقه و تشخیص هویت پرسنل فعال شاغل در عرصه بحران.

-          ایجاد پست فرماندهی ایمنی در نقاط حساس در تمامی عرصه بحران .

مسئولیت های میان مدت :

-           برقراری ارتباط با مدیر انتظامات و حراست بمنظور حفاظت و گزارش هر گونه خطر و موقعیت خطرناک ، و مدیر خدمات بمنظور نصب علایم خطر در محل های نا امن که با هماهنگی مدیر زیرساختها انجام می شود.

-          گزارش فوری به فرمانده حادثه و روسای واحدها در مورد هر گونه موقعیت ناامن و خطرناک مرتبط با امنیت و انتظامات همراه با ثبت لحظه ای گزارشات بمنظور مستند سازی داخلی در عرصه بحران .

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار .

-          برقراری جلسات توجیهی منظم با پرسنل مرتبط و مدیر انتظامات و حراست .

-          ملاقات منظم با فرمانده حادثه و شرکت در جلسات توجیهی و تبادل گزارشات و مستندات .

شرح مسئولیت ارشد روابط عمومی

ماموریت :

-          ارائه اطلاعات به مطبوعات و رسانه های خبری

-          رابط مرکز فرماندهی حادثه با نمایندگان دیگر موسسات وستاد مرکزی بحران .

قبل از حادثه :

-          تدوین فرآیند انتقال اطلاعات به رسانه ها با کسب مجوز از فرمانده حادثه

-          تهیه برنامه ها یی  بمنظور به حداقل رساندن فاصله زمانی بین بروز بحران و اعلام هشدار.

-          اجرای مانورهایی برای امتحان سیستم هشدار و آمادگی برای بحران .

-          تهیه فرآیند بکارگیری همکاری اطلاعاتی موسسات عمومی دولتی و خصوصی همجوار مرکز درمانی .

-          تهیه کتب، نشریات، پوستر و بروشورهای آموزشی در زمینه های مختلف مورد نیاز در عرصه بحران و زمان عملیات .

مسئولیت های فوری :

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          تعیین محدودیت محتوای اخبار اعلام شده از جانب فرمانده حادثه و ملاقات به موقع در هر زمان با فرمانده حادثه .

مسئولیتهای میان مدت :

-          ملاقات منظم با فرمانده حادثه و مسئولین ومدیران بحران برای مستند سازی فعالیت ها وتبادل اطلاعات .

-          اطمینان از اینکه تمامی اخبار ارائه شده، به تایید فرمانده حوادث اضطراری رسیده است .

-          اطلاع رسانی به رسانه های حاضر در عرصه بحران از مکانهایی که مجاز به تردد هستند بطوری که هماهنگی لازم با مدیر انتظامات و حراست شده باشد.

-          پاسخگویی به اقوام بیماران و مصدومین .

 

 

 

شرح مسئولیت متخصص فنی و پزشکی

ماموریت :

-          برحسب موقعیت به عنوان مشاور تخصصی فرمانده ی حادثه عمل می کند.

-          تدوین برنامه آلودگی زدایی از اماکن، تجهیزات و افراد در ارتباط با مدیر مواد خطرناک.

-          تامین بالاترین سطح سخت افزاری خدمات زیر ساخت ها برای نیازهای فنی پزشکی .

قبل از حادثه :

-          تدوین دفع آلودگی از مصدومین شیمیایی، بیولوژیک، میکروبی، هسته ای و اعصاب با هماهنگی مدیر مواد خطرناک قبل از آلوده ساختن بیمارستان و برنامه نظافت و پاکسازی بیمارستان در مواقع بحران .

-          بررسی کامل بیمارستان و تعیین کانونهای بالقوه عفونت.

-          تعیین نوع و میزان وسایل، تجهیزات ومواد مورد نیاز جهت تامین سطح بهداشت بیمارستان در شرایط بحران.

مسئولیت های فوری :

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه.

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          کنترل خطرات ناشی از نشت گازها با کمک ارشد ایمنی و مدیر مواد خطرناک.

-          محصور کردن محل های نا امن با کمک ارشد ایمنی.

مسئولیت های میان مدت :

-          اجرای برنامه از پیش تعیین شده جمع آوری / دفع مواد زاید فنی پزشکی.

-          انجام اقدامات لازم در جهت کنترل بیوتروریسم و بیماری های قابل انتقال خونی و غیر خونی و بی هوازی، جمع آوری و دفع جایگزین زباله و مواد زاید میکروبی و شیمیایی، آلودگی زدایی و سمپاشی مناطق آلوده .

-          بازدید از مکان هایی که گزارش تخریب از آن ها ارائه شده است و با عکس برداری از آنها گزارش مستند تهیه شود.

-          داشتن آمادگی لازم برای تخلیه احتمالی و یا تغییر مکان خدمات پزشکی به خارج از ساختمان کنونی در صورت لزوم .

 

شرح مسئولیت ارشد و رابط هماهنگی

ماموریت :

-          نگهداری اطلاعات جاری راجع به وضعیت بحران.

-          اطمینان از ثبت و نگهداری نوشته های مربوط به برنامه ریزی و پاسخ دهی اورژانس بیمارستان.

-          توسعه شبکه اطلاعات داخلی بیمارستان و نظارت بر نگهداری و حفظ پایداری شبکه در تعامل با مدیر استمرار عملکرد.

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          دریافت گزارش وضعیت شبکه اطلاعات و سیستم HIS بیمارستان.

-          مشخص نمودن فردی برای ثبت مکالمات تلفنی در مرکز فرماندهی و گزارشهای خروجی از رادیو و رفت و آمدهای جاری در مرکز فرماندهی.

مسئولیت های میان مدت:

-          انتشار برگه اطلاع رسانی وضعیت داخلی مرکز در زمان بحران برای کارمندان حداقل هر 4-6 ساعت یکبار .

-          درج همکاری های ارشد روابط عمومی، رئیس واحدپشتیبانی و رئیس واحد برنامه ریزی در همه زمینه های مرتبط با شرح وظایف آنها .

-          اطمینان از امنیت و جلوگیری از مفقود شدن رونوشت های اطلاعات پزشکی.

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

مسئولیت های دراز مدت:

-          بررسی و مرور تصمیمات و فعالیت های انجام شده و ارسال رونوشت بهمراه مستندات آن به فرمانده حادثه .

-          تدوین برنامه استراتژیک برای برقراری ارتباط و هماهنگی با سایر ارگانهای درگیر در بحران در خارج  بیمارستان بمنظور امداد رسانی یا جلب همکاری عمومی وتخصصی آنها با توجه به حفظ استقلال عملکرد فرمانده حادثه بر اساس شرح وظایف آن.

 

 

شرح مسئولیت رئیس واحد عملیات

ماموریت :

سازماندهی و هدایت تمامی جنبه های مرتبط با واحد عملیات، به اجرا در آوردن فرامین فرمانده حادثه، هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد مدیران آمادگی، زیرساختها، مواد خطرناک، استمرار عملکرد، خدمات پزشکی و انتظامات و حراست که همگی زیر مجموعه واحد عملیات هستند.

قبل از حادثه :

-          برخورداری از یک برنامه ریزی پویا و منسجم با هماهنگی فرمانده حادثه برای تخلیه بیمارستان و برپایی درمان صحرایی.

-          تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز و اجرای برنامه های آموزشی در راستای اهداف برنامه عملیاتی برای آن ها.

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف واطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

-          صدور دستور ترخیص وانتقال بیماران بستری از قبل و تعویق کلیه برنامه های بستری الکتیو در بیمارستان .

-          تشکیل تیمهای مجهز بررسی آسیب و تدوین برنامه های آموزشی برای آنان .

مسئولیت های میان مدت:

-          صدرو دستور برپایی درمان صحرایی با هماهنگی فرمانده حادثه .

-          توجیه مرتب فرمانده حادثه در مورد وضعیت بخش عملیات.

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

مسئولیت های دراز مدت:

-          زیر نظر داشتن تمامی پرسنل، افراد داوطلف و بیماران و در مورد علائدم استرس و یا رفتار نا مناسب . گزارش موراد مربوطه به مسئول واحد پشتیبانی روانی.

-          در نظر گرفتن دوره های استراحت و بازتوانی برای پرسنل همکار.

-          برگشت دادن پرسنل بلااستفاده در واحد به مدیر پشتیبانی.

 

شرح وظایف مدیر آمادگاه

ماموریت :

-          سازماندهی، هدایت و نظارت بر خدمات وابسته به نیازهای اجتماعی و روانی بیماران، پرسنل و خانواده آنان همکاری با برنامه ترخیص .

-          مدیریت فعالیت پرسنل و اولویت بندی منابع آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیک، خون و فرآورده های خونی در سطح مناسب.

-          اطمینان از دسترسی کیفی و کمی به خدمات دارویی.

-          تامین بالاترین سطح از نیازهای خدمات قلبی تنفسی و مراقبتهای ویژه برای مواجهه با نیازهای فوری در زمان بحران.

قبل از حادثه :

-          برنامه ریزی برای تدارک و استفاده از دستگاهای رادیولوژی پرتابل و تامین تجهیزات و مواد مصرفی لازم برای مواجهه با تعداد زیاد گرافی ها در شرایط بحران.

-          تهیه پروتکل نقل و انتقال مصدومین در شرایط بحران.

-          تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز و اجرای برنامه های آموزشی در راستای اهداف برنامهم عملیاتی برای آن ها.

مسئولیت های فوری

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          تامین موجودی کیسه های خون در دسترس وتعیین واحدهای خونی که ممکن است برای استفاده در عرصه عملیات در اختیار قرار گیرند.

-          صدور دستور انجام آزمایشات Hgb – U/A – Cross match  بعنوان تنها آزمایشات قابل انجام بصورت اورژانسی به کلیه پزشکان حاضر در عرصه عملیات .

-          اختصاص یک خونگیر و تکنسین تزریقات با مقادیر متناسب انواع خون به مناطق درمان فوری وتاخیری.

-          اطلاع از تعداد دستگاه های رادیولوژی فعال و پرتابل که آماده بکار هستند.

-          برنامه ریزی برای حضور مستمر داروساز و تکنسین دارویی در عرصه بحران.

-          درخواست تامین نیروی بیماربر از مسئول پرسنلی تحت امر برای کمک به جمع آوری و انتقال بیماران در عرصه بحران

-          جمع آوری و انتقال ویلچرها، برانکاردها، و تخت های چرخ دار مورد استفاده در نزدیکی محل تریاژ و محل تخلیه بیماران توسط آمبولانس.

شرح وظایف مدیر زیرساخت ها

ماموریت :

-          ( تامین بالاترین سطوح خدمات زیر ساخت ها از جمله : شاخه های برق و روشنایی، آب وفاضلاب ، پیگیری و تحلیل مخاطرات و آسیب پذیری ها، صدمات زمین و ساختمان مرتبط با ، گازهای پزشکی، وسایل پزشکی، خدمات محیط ، خدمات غذا )

-          سازماندهی ذخایر غذایی و آب جهت آمادگی و جیره بندی طی مدت کمبود پیش بینی شده یا واقعی .

-          نظارت بر فعال بودن سیستم بهداشتی و فاضلاب در صورت لزوم .

-          حفظ و تامین بهداشت بیمارستان.

-          یافتن محل امن برپایی بیمارستان صحرایی، تغییر مکان بیماران و پرسنل با صلاحدید فرمانده حادثه و رئیس عملیات.

قبل از حادثه :

-          تهیه آب و غذای لازم برای خودکفایی تا 72 ساعت پس از وقوع حادثه با در نظر گرفتن تعداد اختمالی بیماران و مصدومین، پرسنل و بستگان آن ها.

-          بررسی ایمنی غیر سازه ای بیمارستان و برنامه ریزی برای رفع کلیه خطرات مرتبط شامل کج شدن ، شکستن، سرخوردن و سقوط تجهیزات، ایمنی تاسیسات برق، آب، تلفن، ایمنی مواد شیمیایی و گازهای خطرناک

-          کنترل مداوم وسایل و تجهیزات اطفاء حریق وسایر تاسیسات لازم خصوصا چگونگی از کار افتادن ژنراتورها.

-          تعیین و علامتگذاری راه های خروج اضطراری از ساختمانها ( حداکثر تعداد راههای ممکن) با تدوین فرآیند اجرایی آن با تایید رئیس واحد عملیات.

مسئولیت های فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          تهیه نقشه راه مطابق شرح وظایف محول موجود و اعلام به رئیس واحد عملیات

-          کنترل و ارزیابی دوره ای وضعیت آب آشامیدنی ، تعیین ذخایر اضطراری و برآورد دوره ای تامین مجدد آن در زمان بحران.

-          کنترل وضع بهداشتی آب آشامیدنی ، غذاهای کنسروی و غیر کنسروی قبل از توزیع و در صورت لزوم اجرای برنامه تصفیه و ضد عفونی نمودن آب.

شرح وظایف مدیر مواد خطرناک

ماموریت:

-          ( بازرسی و کنترل، پاسخ، واکنش سریع به نشت مواد، ضد عفونی قربانیان، ضد عفونی تجهیزات ساختمانی)

-          ارزیابی و نظارت بر فعال بودن سیستم بهداشتی و فاضلاب موجود، پیاده کردن روش از پیش تعیین شده جایگزین برای دفع فاضلاب زیر نظر مدیر زیرساختها.

-          آلودگی زدایی از اماکن، تجهیزات و افراد با هماهنگی در برنامه های اجرایی مصوب در حضور رئیس عملیات و همراهی با مدیر زیر ساختها در خصوص تامین فضای فیزیکی و تجهیزاتی.

قبل از حادثه :

-          تدوین و اجرای سیستم شناسایی و رفع مواد خطرناک ( شامل مواد شیمیایی، بیولوژیک، هسته ای، میکروبی، اعصاب، و.... است.)و همکاری نزدیک با متخصص فنی و پزشکی.

-          تدوین سیستم نگهداری و انتقال اجساد در مواقع کمبود و یا خرابی سردخانه ها همراه با ارزیابی دوره ای کمی و کیفی تجهیزات لازم .

-          تامین نیروی انسانی مورد نیاز و اجرای برنامه های آموزشی برای آن ها

-          اجرای برنامه رفع آلودگی های مکروبی، شیمیایی و اعصاب با همکاری متخصص فنی و پزشکی

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات

-          مطالعه کامل برگ با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          تعیین مسئول مرتبط برای قسمتهای تحت ماموریت و توجیه شرح وظایف و توزیع جلیقه های شناسایی آنان.

-          راه اندازی منطقه متوفیان با هماهنگی مدیر زیر ساختها و رئیس واحد عملیات

-          درخواست یک پزشک آنکال قابل دسترس از رئیس واحد عملیات جهت اطمینان از عدم وجود اجساد قابل احیاء شدن در منطقه متوفیان

-          بازرسی از محل جمع آوری زباله ومواد زاید خطرناک برای حصول اطمینان از کیفیت فعالیت های انجام شده .

-          محصور کردن محل های نا امن در ارتباط با مواد خطرناک با کمک مدیر انتظامات وحراست و جلب نظر رئیس واحد عملیات .

 

شرح وظایف مدیر استمرارعملکرد

ماموریت:

-          سازماندهی وهدایت تمامی جنبه های عملکرد بخش برنامه ریزی ، اطمینان از توزیع اطلاعات و داده های حیاتی ، گردآوری برنامه ریزی های سناریو ها / منابع از تمامی روسای بخش های در ارتباط با عرصه عملیات .

-          نگهداری اطلاعات جاری راجع به وضعیت واقعه برای تمام پرسنل بیمارستان .

-          برنامه ریزی جهت ذخیره سازی سوابق بیمارستانی توسط مرکز دیگری در خارج از بیمارستان زیر نظر رئیس واحد عملیات .

قبل از حادثه:

-          برنامه ریزی برای مقابله با اختلال در سیستم رایانه ای

-          به روز رسانی برنامه عملیاتی سیستم رایانه ای با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و بخصوص بازنگری برنامه پس از انجام مانورها.

-          برگزاری آموزشها و مانورهای دوره ای جهت آشنایی کامل کارکنان کلیه بخش ها با برنامه سیستم رایانه ای.

-          تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز و اجرای برنامه های آموزشی در راستای اهداف برنامه عملیاتی برای آن ها.

-          تهیه برنامه های نرم افزاری و برنامه های پشتیبان مورد نیاز جهت ثبت مشخصات مصدومین ، اجساد، داوطلبان و.... کلیه امور بیمارستانی بصورت مجزا در هر بخش و یا بصورت شبکه .

مسئولیت های فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          درخواست نیروی کمکی جهت ثبت اطلاعات از مدیر واحد آمادگی.

-          تشکیل جلسه توجیهی برای مسئولین قسمتها پس از برگزاری جلسه با رئیس واحد عملیات .

-          تعیین یک نفر مسئول مستقیم برای ثبت تصمیمات ، فعالیت ها و خدمات IT و کامپیوتری در مرکز فرماندهی اورژانس.

-          نظارت بر ثبت صحیح مشخصات مصدومین در سیستمهای کامپیوتری و یا بصورت دستی.

 

شرح وظایف مدیر خدمات پزشکی

ماموریت:

-          مراقبت از بیماران بستری: بیماران سرپایی، مراقبت تلفات، سلامت روان، خدمات حمایت بالینی، ثبت نام بیماران.

-          سازماندهی، اولویت بندی و اختصاص پزشکان بصورت مقیم به مناطقی که مراقبتهای پزشکی ارائه می شود و کسب گزارش آن هر 4 تا 6 ساعت از طرف مدیر استمرار عملکرد.

-          هماهنگی در انجام مراقبت های درمانی ارائه شده به بیمارانی که از حصول اطمینان از وجود نیرو و تجهیزات کافی در منطقه درمان و انجام بازرسی دوه ای.

-          هماهنگی در انجام مراقبت های سرپایی از بیماران اعزامی از تریاژ یا دیگر واحدهای بیمارستان.

قبل از حادثه:

-          مشخص کردن سطح مداخله درمان پزشکی مورد نیاز هنگام مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک با همکاری مدیر مواد خطرناک.

تدوین برنامه درمان بیمارانی که قبل از وقوع حادثه در بیمارستان بستری بوده اند و تدوین فرایند ترخیص سریعتر آنها .

-          تعیین نسبت تیمهای تریاژ به تعداد مصدومین و صلاحیتهای مورد نیاز اعضای تیمهای تریاژ.

-          برنامه ریزی برای ارائه خدمات مراقبتهای ویژه به زنان و نوزادان در صورت قطع برق و یا خرابی دستگاه ها.

-          تدوین برنامه حفظ بهداشت منطقه متوفیان با هماهنگی مدیر مواد خطرناک

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف واطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

-          همکاری در راه اندازی مرکز واحد عملیات در نزدیکی مرکز فرماندهی حادثه

-          توجیه مسئولین قسمتهای درمانی و تعیین زمان ثابت برای برگزاری جلسات پیگیری و مشاوره.

-          تدارک نیازهای درمانی و بررسی مشکلات پرسنلی و تامین تجهیزات لازم برای هر بخش.

-          نظارت بر ثبت صحیح مشخصات مصدومین در سیستمهای کامپیوتری و یا بصورت دستی.

شرح وظایف مدیر انتظامات و حراست

ماموریت :

-          کنترل بروز ازدحام در زمان بحران و اعلام موقعیت خطرناک، کنترل جمعیت، کنترل و امنیت ترافیک، کمک به انجام عملیات امداد و نجات و هدایت در موقعیت های خطرناک، نظارت، سازماندهی و اجرای حفاظت از تاسیسات و ساختمانها در عرصه عملیات.

قبل از حادثه:

-          تدوین برنامه کنترل و امنیت ترافیک

-          تشکیل تیمهای مجهز بررسی آسیب و تدوین برنامه های آموزشی آنان.

-          جلب همکاری نیروهای امنیتی داوطلب با همکاری نیروی انتظامی

-          تدوین برنامه اجرایی دستگیری شهروندان متخلف و تحویل آنان به نیروی انتظامی در محدوده فیزیکی بیمارستان و مرکز درمانی.

-          تدوین برنامه ای برای حفظ امنیت اموال اجساد و نگهداری آن ها و تحویل به نیروهای انتظامی

مسئولیت های فوری

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ف بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

-          ایجاد محدودیت کامل در ملاقاتها .

-          تضمین امنیت پرسنل ، بیماران ، کودکان ، تجهیزات ، اموال همراه اجساد.

-          کنترل تردد پرسنل ، عوامل امدادی ، اجناس و کالاها و ثبت کلیه ترددها و نقل و انتقالات برای گزارش مستندات بصورت روز شمار.

-          ایجاد پست امنیت و انتظامات در قسمتهای مختلف عرصه بحران بنا به ضرورت و درخواست گزارش بروز متصدیان این قسمتها.

-          تعیین مسیر ورود و خروج آمبولانس ها و وسایل نقلیه امدادی با همکاری مسئول ترابری

مسئولیت های میان مدت:

-          حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده .

-          ملاقات منظم با رئیس واحد عملیات و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات.

شرح مسئولیت رئیس واحد برنامه ریزی

ماموریت:

سازماندهی و هدایت تمامی جنبه های عملکرد بخش برنامه ریزی، اطمینان از توزیع اطلاعات و داده های حیاتی، گردآوری منابع و اطلاعات سناریوها از تمامی روسای واحدها و تهیه انواع برنامه های مورد نیاز ، ثبت و اطلاع رسانی برنامه عملیات بیمارستان تامین نیازهای پرسنلی شاغل در بیمارستان، ارزیابی وضعیت بیماران و تخت، نظارت بر بایگانی و ثبت اسناد، کنترل بازگشت به وضعیت عادی.

قبل از حادثه:

-          بررسی منطقه از نظر جمعیت و بروز خطرات احتمالی که ازدحام جمعیت و مصدومین جهت برنامه ریزی های در زمان بحران خواهند داشت...

-          تدوین پروتکل تخلیه بیمارستان و شناسایی و تعیین مکان های امن برای برپایی درمان صحرایی با همراهی مدیر خدمات پزشکی

-          در نظر گرفتن مکان های جایگزین برای کلیه اماکن مورد نیاز پس از حادثه همراه با مدیر خدمات پزشکی و مدیر زیر ساخت ها

-          تامین نیازهای پرسنلی شاغل در عملیات.

-          نظارت بر ارزیابی وضعیت بیماران و تخت .

-          نظارت بر برنامه بازگشت به وضعیت عادی.

-          تدوین برنامه بایگانی و ثبت اسناد و نظارت بر آن.

مسئولیت های فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه .

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          درخواست نیروی کمکی جهت ثبت اطلاعات.

-          اطمینان از تدوین و نگارش برنامه عملیات بیمارستان منتاسب با نوع بحران، توزیع فرایند های برنامه بین فرمانده حادثه و تمامی روسای بخش ها و مدیران درگیر در چارت ستاد بحران.

-          درخواست اعلام گزارش (برنامه عملیات) از تمامی مدیران درگیر در چارت ستاد بحران و روسای بخش ها برای سناریوهای 24،8،4و 48 ساعت پس از آغاز بحران و شروع عملیات ، در صورت لزوم زمانبندی دریافت گزارشات از مسئولین قسمتهای تحت امر.

-          نظارت بر ثبت صحیح مشخصات مصدومین در سیستمهای کامپیوتری و یا بصورت دستی .

 

شرح وظایف مدیر ارزیابی منابع، پیگیری پرسنل و اجناس.

ماموریت :

-          دریافت تقاضاها و تامین پرسنل مطابق نیاز واحدها. نگهداری تعداد کافی از نیروی پزشکی و غیر پزشکی.

-          سازماندهی و تامین تجهیزات و مواد پزشکی و غیر پزشکی .

-          طراحی و اجرای فرایند برنامه جیره بندی دارو و لوزام مصرفی در صورت لزوم.

قبل از حادثه :

-          طراحی سیستم شناسایی ظاهری پرسنل شاغل و داوطلب در عرصه بحران ( جلیقه ها ، بازوبندها و کارت شناسایی متصل به پوشاک و ....)

-          پیش بینی کمی و کیفی داوطلبان مورد نیاز و نسبت پرسنل لازم به بیماران برای ارائه خدمات مطلوب.

-          برنامه ریزی برای جایگزینی پرسنل آسیب دیده، فوت شده و سوگوار

-          پیش بینی نیازهای پرسنل در بخش درمان از جمله دارو، لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات امدادی، وسایل نجات ، حمل و نقل و ....حداقل برای 72 ساعت اول پس از وقوع حادثه با در نظر گرفتن تعداد مصدومین احتمالی.

-          برنامه ریزی برای حضور مستمر یک نفر در هر شیفت کاری برای تحویل ملزومات در صورت وقوع بحران.

-          تعیین محل جمع آوری کمک های مردمی نقدی و غیر نقدی و پیش بینی استقرار تیم های جلب مشارکتهای مردمی.

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزی.

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

-          ایجاد منطقه نیروی انسانی و ارتباط مستقیم با مرکز فرماندهی اورژانس و تمام واحدهای درمانی و غیر درمانی.

-          ملاقات با مسئول واحد پرستاری، رئیس واحد پشتیبانی و رئیس واحد عملیات جهت تامین نیروهای مورد نیاز در درازمدت.

-          برگزاری جلسه توجیهی با پرسنل واحد تجهیزات و بخش CSR و تهیه گزارش روزانه .

-          برقراری ارتباط با رئیس واحد پشتیبانی ، رئیس واحد عملیات و رئیس واحد اداری مالی در زمینه ضعیت و موجودی انبار تجهیزات .

شرح وظایف مدیر ارزیابی وضعیت ، پیگیری بیماران و تخت.

ماموریت:

-          نگهداری اطلاعات جاری راجع به وضعیت حادثه برای تمام پرسنل بیمارستان

-          برنامه ریزی و پاسخ دهی به اورژانس های بیمارستان .

-          جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت فرایند تحقیق و بررسی برای اسکان آسیب دیدگان در خارج از بیمارستان با همکاری هلال احمر و سازماندهی امدادی و خیرین .

قبل از حادثه :

-          طراحی سیستم پیگیری وتعقیب اعزام بیماران و محل نگهداری آنان با سطح دسترسی و حفظ ایمنی مشخص جهت گزارش به مدیر خدمات پزشکی و پرسنل پزشکی و اقوام مصدومین.

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزی.

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          تعیین مسئول مرتبط برای قسمتهای تحت ماموریت و توجیه شرح وظایف و توزیع جلیقه های شناسایی آنان.

-          ایجاد مرکز اطلاع رسانی بیماران ، در ناحیه ای دورتر از مرکز اورژانس.

-          دریافت آمار بیماران بستری و سرپایی از مدیر پرستاری ، پرسنل پذیرش و ترخیص و یا منابع دیگر.

مسئولیت های میان مدت:

-          ملاقات منظم با رئیس واحد برنامه ریزی و یا مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          تهیه اطلاعات وضعیت داخلی برای کارمندان و اطلاع رسانی در سطح ممکن حداقل هر 6-4 ساعت یکبار با همکاری ارشد روابط عمومی و درج در تابلوی وضعیت مرکز فرماندهی.

-          اطمینان از امنیت جلوگیری از فقدان رونوشت های اطلاعات پزشکی.

-          تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار سوانح گذشته جهت تعیین نیازمندی های درمان صحرایی و برنامه ریزی سطح مداخله افراد حاضر در عرصه بحران.

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

شرح وظایف مدیر بایگانی و ثبت اسناد.

ماموریت :

-          همکاری در ترخیص کنترل شده ( امکان تحت نظر نگاه داشتن و یا ترخیص ) بیمارانی که از کلیه مناطق بیمارستان می رسند.

-          تسهیل فرایند استقرار نهایی بیماران با اطمینان از وجود پرسنل و تدارکات کافی در منطقه پذیرش و ترخیص.

-          جمع آوری ، محافظت و تعیین هویت بیماران فوت شده و همکاری با مسئول مدیر مواد خطرناک جهت ترخیص متناسب.

-          جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت کامل کردن فرآیند تحقیق و بررسی برای اسکان آسیب دیدگان با همکاری هلال احمر.

قبل از حادثه :

-          تهیه برنامه های نرم افزاری مورد نیاز جهت ثبت مشخصات افراد و مصدومین ، اجساد ، داوطلبان و .... که از بیمارستان ترخیص می شوند.

-          تدوین سیستم تحویل و اعزام اجساد از طریق سازمانهای محلی و مرتبط با نظارت ارشد و رابط هماهنگی.

-          طراحی فرمهای مشخصات جهت شناسایی و تحویل اجساد.

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزی.

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          دریافت گزارش وضعیت سیستم اطلاعات کامپیوتر

-          تعیین کردن فردی برای ثبت تصمیمات ، فعالیت ها و خدمات در مرکز فرماندهی اورژانس .

-          تکمیل کردن تابلو وضعیت در مرکز فرماندهی اورژانس و یک نفر جهت ثبت در تابلو، اطمینان از اینکه اطلاعات این تابلو بطور دائم تجدید می شود.

-          نظارت بر تکمیل فرم مشخصات برای تمام اجساد و بیماران و مشخص بودن محل اسکان تمام آنان در منطقه اورژانس و محل بستری .

-          دریافت آمار بیماران از مسئول پرستاری در هر کشیک ، پرسنل پذیرش یا منابع دیگر

 

 

 

شرح وظایف مدیر بازگشت به وضعیت عادی:

ماموریت:

آماده کردن کلیه مناطق خدمات بیماران خروجی برای یافتن نیازهای بیماران تازه پذیرفته شده و داخل بیمارستان .

مسئولیت فوری:

-اعلام بازگشت به وضعیت عادی با اتمام وضعیت بحران و برقراری ثبات کامل

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزی.

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          ارزیابی توانایی های جاری بیمارستان و گزارش به رئیس واحد برنامه ریزی.

-          شروع ارزیابی اولویت بیماران خروجی.

-          بستری کردن بیمارانی که ترخیص آنان امکان پذیر نیست.

-          تعیین یک ناظر در مناطق بیماران ورودی و تهیه آمار لحظه ای

مسئولیت های میان مدت:

-          حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام

-          ملاقات منظم با رئیس واحد برنامه ریزی و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          تماس با ارشد امنیت و انتظامات جهت احتیاجات ایمنی و ترافیک

مسئولیت های دراز مدت:

-          مرور و تایید عملکردها و تصمیمات ثبت شده در منطقه خدمات پزشکی و ارسال رونوشت به رئیس واحد برنامه ریزی

-          هدایت پرسنل بلااستفاده به واحد پرسنلی

-          زیر نظر داشتن تمامی پرسنل ، افراد داوطلب و بیماران در مورد علایم استرس و یا رفتار نامناسب و گزارش موراد مربوط به مدیر پشتیبانی .

-          در نظر گرفتن دوره های استراحت و باز توانی برای پرسنل.

 

 

 

 

شرح مسئولیت واحد پشتیبانی

ماموریت :

سازماندهی و هدایت عملیات مرتبط با نگهداری فضای فیزیکی، میزان کافی غذا ، سرپناه و منابع پشتیبانی کننده مقاصد پزشکی

قبل از حادثه:

-          برنامه ریزی برای درمان در فضای آزاد

-          تعیین مکان های مختلف مورد نیاز پس از وقوع حادثه با در نظر گرفتن مکان های جایگزین برای نگهداری از منابع و امکانات .

-          برنامه ریزی برای جذب کمک های بیرونی از منابع دولتی، خصوصی و محلی با هماهنگی فرمانده حادثه و ارتباط با ارشو و رابط هماهنگی.

-          برنامه ریزی برای تامین کلیه نیازهای بیمارستان جهت خود کفایی72 ساعته با در نظر گرفتن تعداد مصدومین و پرسنل دائمی و داوطلب پس از وقوع بحران

-          هماهنگی با سازمان های اطراف مانند خانه های سالمندان، مدارس، مساجد، کارخانجات و ... برای جلب حمایتهای مختلف

-          برنامه ریزی برای احتمال جیره بندی تجهیزات ، غذا، آب، سوخت و .... با هماهنگی مدیر ارزیابی منابع.

مسئولیت های فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          برپایی مرکز بخش پشتیبانی نزدیک به مرکز عملیات اضطراری

-          شرکت در جلسه ارزیابی آسیب با حضور فرمانده حادثه و مدیر زیرساخت ها

-          حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده .

-          دریافت منظم اطلاعات و آخرین آمارهای زمان بحران در ارتباط با نیازهای شرح وظایف و همکاری روسای واحدها و ارشدها و مسئولین قسمتها.

-          ارسال گزارش عملکرد به فرمانده حادثه و رئیس واحد عملیات .

-          ارتباط منظم و مداوم با فرمانده حادثه و رئیس واحد برنامه ریزی.

 

شرح وظایف مدیر خدمات  مهندسی

ماموریت :

-          فراهم کردن اطلاعات کافی در مورد وضع عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان با هدف تصمیم گیری / سیاستگذاری و بکارگیری همکاری مدیر زیرساختها.

-          مدیریت فعالیت های اطفاء حریق ، جستجو و نجات و تعدیل آسیبهای وارده با همکاری ارشد ایمنی و مدیر انتظامات و حراست .

-          سازماندهی ذخایر غذایی و آب جهت آمادگی و جیره بندی طی مدت کمبود پیش بینی شده یا واقعی.

قبل از حادثه:

-          تعیین و تهیه آب و غذای لازم برای خودکفایی تا 72 ساعت پس از وقوع حادثه با در نظر گرفتن تعداد احتمالی اشغال تخت و مصدومین سرپایی و بستری پرسنل و بستگان آن ها .

-          تدوین دستورالعمل نحوه دریافت و نگهداری آب و غذای اهدایی و توزیع آن پس از وقوع حادثه

مسئولیت های فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد پشتیبانی

-          تعیین خطرات مانند آتش سوزی و ... وهمچنین انتخاب پرسنل جهت کنترل و از بین بردن آنها

-          سازماندهی تیم جستجو و نجات با سبک برای یافتن قربانیان و رساندن آن ها به منطقه تریاژ.

-          اطلاع دادن به مسئول پرسنلی در مورد پرسنل مورد نیاز با هماهنگی رئیس واحد برنامه ریزی و مدیر آمادگی

-          تهیه فرایند بکارگیری تعدادی از افراد بعنوان پیک و جمع آوری گزارشهای هر شیفت از پرسنل رابط بیسیم  و پیجرهای  مستقر در عرصه  بحران.

-          حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده .

-          ملاقات منظم با رئیس واحد پشتیبانی و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          هماهنگی برای در اختیار داشتن مهندس ساختمان که طی قراردادی گزارشی از ارزیابی دقیقتر را بصورت مستند تهیه نماید.

-          حفاظت از ذخایر غذا و آب به کمک ارشد ایمنی و مدیر انتظامات و حراست و گزارش به رئیس واحد پشتیبانی.

-          جمع آوری غذاهای اضافی و مشکوک جهت انتقال به مکان های دور از عرصه بحران و دفع بهداشتی آن ها .

شرح وظایف مدیر پشتیبانی

ماموریت:

-          واحد سلامت و رفاه کارکنان. واحد مراقبت خانواده ، واحد تسهیلات ، واحد حمل و نقل ،  واحد جمع آوری پرسنل و ارزیابی صلاحیت شغلی .

-          اطمینان از پشتیبانی لجستیکی و روانی برای پرسنل بیمارستانی

مسئولیت های فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد پشتیبانی

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

-          پیش بینی نیازهای پرسنل که ممکن است به بروز بحران مربوط باشند.

-          ملاقات منظم با رئیس واحد پشتیبانی و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          تهیه پشتیبانی تغذیه ای و تدارکات مقدمات استراحت بعد از کار در تماس با مسئول پشتیبانی تغذیه و مسئول پرسنلی .

-          برپایی مرکز اطلاعات پرسنل پزشکی با همکاری مسئول ارتباطات ، مدیر پرستاری و مسئول پرسنلی.

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار

-          تعیین مسئول حضور و غیاب ، کارپردازی، مالی ( این افراد ممکن است از قبل تعیین شده باشند.)

-          تایید گزارش هزینه های روزانه وضعیت مالی حادثه  که توسط مسئول مالی ، هر 8 ساعت تهیه شده و بطور خلاصه اطلاعات مالی را در رابطه با هزینه های پرسنل ، تجهیزات و مخارج متفرقه  ارائه می دهد.

-          انعکاس گزارشات وضعیت مالی به فرمانده حادثه و اعلام هزینه کردهای مربوط به هر واحد به روسای واحدها و مدیران مرتبط با آنها.

-          جذب کمکهای اهدایی و ساماندهی آن ها با هماهنگی رئیس واحد فرمانده حادثه .

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار

-          اطمینان از مستند کردن منظم کلیه درخواستهای نیروی انسانی و ملزومات به مسئول ارتباطات زیر مجموعه اداری مالی.

-          اعلام گزارش پیوسته به رئیس واحد برنامه ریزی پیرامون تعداد و ترکیب پرسنل پزشکی در عرصه بحران متناسب با منابع مالی و هزینه کردها.

-          تعیین کمکهای مالی و تهیه اسناد مورد نیاز جهت ارائه به ستاد مرکزی بحران

 

 

شرح وظایف مدیر حضور و غیاب و بررسی زمان کار:

ماموریت :

مستند سازی ساعات کارکرد افراد . نظارت و گزارش ماموریتها و ساعات معمول کاری و ساعات اضافه کاری انجام شده توسط پرسنل پزشکی و نیروهای داوطلب کمک که بکارگیری شده اند.

مسئولیت فوری:

-          دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد اداری مالی

-          مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

-          پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت وحضور در عرصه عملیات .

-          اطمینان از ثبت ساعات کار انجام شده توسط پرسنل پزشکی و داوطلبان کمک در تمام مناطق بیمارستان که در عرصه بحران حضور دارند.

-          ملاقات منظم با رئیس واحد اداری مالی و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          جمع آوری تمام برگه های ساعات کارکرد پرسنل در حادثه غیرمترقبه از هر کدام از محل های کاری برای ثبت و جدول بندی در هر شیفت کاری یا به ترتیبی که رئیس بخش مالی مشخص می کند.

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

-          آماده کردن لیست کل ساعات کاری افراد در عرصه بحران

-          زیر نظر داشتن تمامی پرسنل ، افراد داوطلب و بیماران در مورد علایم استرس و یا رفتار نامناسب و گزارش موارد مربوط به مدیر پشتیبانی .

-          در نظر گرفتن دوره های استراحت و بازتوانی برای پرسنل همکار

-          برگشت دادن پرسنل بلااستفاده در واحد به مدیر پشتیبانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مدیر تامین هزینه ها.

ماموریت:

-          اداره حساب های قابل دریافت و پرداخت به فروشندگان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد.

-          خریداری مایحتاج بیمارستان در زمان بحران

-          دریافت، رسیدگی و ثبت تمام مطالباتی که در طول بحران به بیمارستان گزارش شده است و مربوط به بحران می باشد.

-          تهیه و آنالیز داده های هزینه مربوط به بحران ونگهداری مستندات آن بمنظور گزارش به رئیس واحد اداری مالی.

مسئولیت فوری:

-          اولویت بندی خرید مواد وتجهیزات مورد نیاز طبق هم آهنگی فرمانده حادثه

-          کسب اجازه شروع خرید، از رئیس واحد اداری مالی یا جانشین وی که به تایید فرمانده حادثه رسیده باشد.

-          تهیه صورتحساب در حداقل زمان ممکن از طلبکاران و شاهدان با کمک نیروهای تحت امر در عرصه بحران حاضر هستند.

-          دریافت کمک از مدیر انتظامات و حراست در مواقع لزوم.

-          ملاقات با مدیر حضور و غیاب و مسئول کارپردازی برای برنامه ریزی گزارش گیری منظم .

-          حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت ومستند سازی اقدامات وفعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده .

-          ملاقات منظم با رئیس واحد اداری مالی و مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          ارائه خلاصه حسابداری خرید در هر شش ساعت شیفت کاری به رئیس واحد اداری- مالی

-          آگاه کردن رئیس واحد اداری مالی بطور روزانه از تمام مطالبات اظهار شده همانطور که گزارش شده اند.

-          آماده کردن فرم گزارش هزینه به روز شده برای ارائه به رئیس واحد اداری مالی، هر 6 ساعت یکبار در شیفت کاری.

-          ثبت کلیه کمکهای اهدایی و تحویل آن ها به واحد پشتیبانی جهت نگهداری و توزیع .

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

-          پیگیری مطالبات قبلی از ادارات و بیمه ها جهت تامین هزینه

 

شرح  وظایف مدیر خسارات و مطالبات

ماموریت:

-          اداره حساب های قابل دریافت و پرداخت به فروشندگان طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد

-          دریافت ، رسیدگی وثبت تمام مطالباتی که در طول بحران به بیمارستان گزارش شده است و مربوط به بحران میباشد.

-          تهیه و آنالیز داده های هزینه و خسارات مربوط به بحران و نگهداری مستندات آن بمنظور گزارش به رئیس واحد اداری مالی.

مسئولیت فوری :

-          ثبت دقیق بیمه های درمانی مراجعین جهت مطالبه بعدی از شرکت های بیمه

-          تهیه صورتحساب در حداقل زمان ممکن از بدهکاران و شاهدان.

-          حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده

-           ملاقات منظم با رئیس واحد اداری مالی ومسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

-          آگاه کردن رئیس بخش اداری مالی از تمام مطالبات اظهار شده همانطور که گزارش شده اند.

-          آماده کردن فرم گزارش خسارت و پرداخت مالی مربوط به آن و بروز شده برای ارائه به رئیس بخش اداری مالی، هر 6 ساعت یکبار.

-          ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

-          پیگیری مطالباتی که بیمارستان از قبل از سایر ارگانها و افراد داشته است.

-          تهیه گزارش از کلیه قراردادهایی که در طول بحران منعقد گردیده است .

-          گزارش بموقع به رئیس واحد اداری مالی در اسرع وقت پیرامون هر هزینه ای که بعنوان مطالبات ارائه می شود.

-          زیر نظر داشتن تمامی پرسنل، افراد داوطلب و بیماران در مورد علایم استرس و یا رفتار نامناسب و گزارش موارد مربوط به مدیر پشتیبانی.

-          در نظر گرفتن دوره های استراحت و بازتوانی برای پرسنل همکار

-          برگشت دادن پرسنل بلااستفاده در واحد به مدیر پشتیبانی

 

 

 

 

شرح وظایف مدیر محاسبه هزینه ها

ماموریت :

-          اداره حساب های قابل دریافت و پرداخت به فروشندگان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد.

مسئولیت فوری:

-          تنظیم لیست خرید واولویت بندی طبق هماهنگی با رئیس واحد اداری مالی و فرمانده حادثه

-          تهیه صورتحساب در حداقل زمان ممکن از طلبکاران و شاهدان.

-          دریافت کمک از مدیر انتظامات و حراست.

-          تهیه و ارائه گزارش هزینه های مربوط به روسای کلیه واحدها با هدایت رئیس واحد اداره مالی و فرمانده حادثه

-          ملاقات منظم با رئیس واحد اداری مالی و مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها وتبادل اطلاعات

-          ارائه خلاصه حسابداری خرید در هر هشت ساعت به مسئول واحد مالی

-          آماده کردن فرم گزارش خسارت و پرداخت مالی مربوط به آن و بروز شده برای ارائه به رئیس بخش اداری مالی، هر6ساعت یکبار.

-          گزارش از وضعیت مالی و بودجه باقیمانده به رئیس واحد اداره مالی وفرمانده حادثه هر 6 ساعت یکبار.

-          تهیه گزارش از کلیه قراردادهایی که در طول بحران منعقد گردیده است.

-          گزراش بموقع به رئیس واحد اداری- مالی در اسرع وقت پیرامون هر هزینه ای که بعنوان مطالبات ارائه می شود.

-          زیر نظر داشتن تماتمی پرسنل، افراد داوطلب و بیماران در مورد علایم استرس و یا رفتار نامناسب و گزارش موارد مربوط به مدیر پشتیبانی.

-          در نظر گرفتن دوره های استراحت و بازتوانی برای پرسنل همکار

-          برگشت دادن پرسنل بلااستفاده در واحد به مدیر پشتیبانی.

 

                             

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   9 آذر 1395

تعداد بازدید:   ۸۲۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >