پژوهشهای بالینی
1 2

15 مهر 1393
معرفی مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

15 مهر 1393
اهداف و برنامه های مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

15 مهر 1393
رئیس مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

15 مهر 1393
اعضای شورای پژوهشی مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

15 مهر 1393
مشاوران مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

15 مهر 1393
آئین نامه ها و فرم ها

 

15 مهر 1393
قوانین و مقررات

 

15 مهر 1393
جلسات شورای پژوهشی

 

15 مهر 1393
دستاوردهای مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 

15 مهر 1393
تماس با مرکز توسعه پژوهش های بالینی

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >