برگزاری کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

13 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس، کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران، در تاریخ 13 بهمن ماه  98 در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس برگزار گردید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این کارگاه به تبین معیارها و اصول برنامه ی اعتبار بخشی ملی پرداخت و گفت: هدف از این طرح بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیماران و حمایت از گیرندگان خدمت در تمامی بیمارستان های کشور است.
دکتر عاطفه اسفندیاری افزود: بیمارستان شهدای خلیج فارس  و قلب باید در تمامی محورهای رهبری و مدیریت، مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت موفق عمل کرده و همواره استاندارهای لازم را رعایت کنند.
این کارگاه با حضور معاونین، مدیران ارشد، مسئولان بخشهای درمانی، سوپروایزر ها، مسئولین واحد های پاراکلینیک و واحدهای اداری این بیمارستان و با تدریس استاد دکتر عاطفه اسفندیاری برگزار گردید.