فرم خطا

فرم گزارش دهی خطای اختیاری کد فرم cg-113-2
همکاران محترم کلیه بخش ها و واحد های درمانی . با سلام این فرم با توجه به اهمیت اثر بخشی ایادگیری از خطاها و ایجاد اصلاح و آموزش در راستای پیشگیری از بروز خطر ات برای بیماران همکاران منابع سرمایه ای و ساختاری طراحی شده است لطفا در صورت مشاهده ی موارد ی که خطا حادث شده و یا وجود شرایط پرخطر و تهدید کننده موارد گزارش گرد لازم به ذکر است فرهنگ گزارش بدون نام در راستای پیشگیری از سرزنش و تنبیه بر این شیوه ی گزارشدهی مورد تاکید است .
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

سمت گزارش دهنده *

بخش گزارش دهنده *

سمت کسی که خطا ازاو سرزده *

بخشی که خطا اتفاق افتاده *

شیفت *

نوع خطا *

پیشنهاد برای پیشگیری

تاریخ گزارش *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۴۷
 

< >