جلسه بازگشت مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس به رسالت آموزشی درمانی با حضور معاون درمان دانشگاه/گزارش تصویری

7 دی 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس؛ در پی جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس با اساتید هیئت علمی، پزشکان و مدیران ارشد جلسه ای با حضور معاون درمان دانشگاه، رئیس اداره نظارت درمان و مدیر پرستاری استان با موضوع بازگشت مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس به ماموریت آموزشی درمانی خود و برنامه ریزی های لازم در روز شنبه مورخ 6 دی ماه سال1399 در دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس برگزار شد و  در ادامه بازدید میدانی جهت تفکیک فضای اورژانس کووید19و اورژانس بیماران غیر کووید19 صورت پذیرفت.