راند مدیریتی جهت بازگشت بیمارستان به ماموریت آموزشی درمانی

16 دی 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس؛ راند مدیریتی جهت بازگشت بیمارستان به ماموریت آموزشی درمانی خود و برنامه ریزی های لازم در این خصوص روز سه شنبه مورخ 16 دی سال1399با حضور در  بخش های اورژانس اطفال، داروخانه و اورژانس بزرگسال توسط مدیر داخلی بیمارستان، معاون درمان و کارشناسان درمان صورت پذیرفت.