راند مدیریتی و ایمنی بخش داخلی مردان/گزارش تصویری

13 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس؛ راند مدیریتی و ایمنی  بخش داخلی مردان (بستری بیماران مشکوک به کووید 19) مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس با دستور کار پایش اجرای برنامه عملیاتی و اجرای استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران روز یک شنبه 12بهمن ماه سال1399 انجام گردید.