راند مدیریتی و ایمنی بخش جراحی مردان در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس/گزارش تصویری

13 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس؛ راند مدیریتی و ایمنی بخش جراحی مردان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس با دستور کار پایش اجرای برنامه عملیاتی و اجرای استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران روز دو شنبه مورخ 13 بهمن ماه سال1399 صورت پذیرفت.