بازدید معاون درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس /گزارش تصویری

18 فروردين 1400

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس؛ دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در روز سه شنبه 18 فروردین ماه سال 1400 به همراه دکتر گل پیرا، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بازدید کردند.
این بازدید با حضور دکتر قاسم جان بابایی،دکتر گل پیرا به همراه دکتر سعید کشمیری رییس دانشگاه ،دکتر ایرج بیژنی ،معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر جعفر زارعی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عاطفه اسفندیاری رییس بیمارستان و تیم مدیریتی از بخش های بیمارستان صورت پذیرفت.