چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   چارت سازمانی بیمارستان   چارت سازمانی بیمارستان
Collapse   رییس بیمارستان   رییس بیمارستان
Collapse   مدیر بیمارستان   مدیر بیمارستان
Collapse   بهبود کیفیت و اعتباربخشی   بهبود کیفیت و اعتباربخشی
  کمیته‌های بیمارستانی
  اعتباربخشی
  بهبود کیفیت
  دفتر رسیدگی به شکایات
  دبیرخانه
  کارگزینی
Collapse   فن‌آوری اطلاعات   فن‌آوری اطلاعات
  HIS
  آمار
  مهندسی پزشکی
Collapse   اطلاعات سلامت   اطلاعات سلامت
  بایگانی
  کدگذاری
  پذیرش
  اسناد پزشکی
  مددکاری
Collapse   امور مالی   امور مالی
  امین اموال
  حسابداری
  درآمد
  ترخیص
  قراردادها
  اقتصاد درمان
  بهداشت محیط
Collapse   امورعمومی   امورعمومی
  امور فنی
  تأسیسات
  عمران و سازه
  تدارکات
  پانسیون
Collapse   خدمات   خدمات
  پسماند
  فضای سبز
  تنظیفات
  انبار
  نقلیه
  آشپزخانه
  رختشویخانه
  متوفیان
  تلفنخانه
  مهدکودک
Collapse   معاون بالینی   معاون بالینی
  مدیریت تخت‌های بستری
  مسئول فنی
  داروخانه
  درمانگاه‌ها
  تغذیه و رژیم‌های درمانی
  پزشکی اجتماعی
  فیزیوتراپی
  بهداشت حرفه‌ای
  آزمایشگاه
  رادیولوژی
  روانشناسی
Collapse   مدیریت خدمات پرستاری   مدیریت خدمات پرستاری
  بخش‌هی بالینی و سرپایی
  اورژانس
  اتاق عمل
  بخش استریل
  سوپروایزر آموزشی
  سوپروایزر عفونی
  سوپروایزر بالینی
  ایمنی بیمار
Collapse   معاون آموزش   معاون آموزش
  خدمات آموزشی دانشجویی
  آموزش پاراکلینیک
  کتابخانه
  توسعه پژوهش‌های بالینی
  آموزش بخش‌های بالینی
  مرکز مدلاین
  حراست
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  منیره زائری
  خدیجه صادقی اظهر

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >