فهرست فرم ها

  پرسشنامه میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات بخش سرپایی

  فرم سنجش میزان رضایت شغلی
پرسشنامه حاضر جهت سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان طراحی شده است .پاسخ دقیق شما به مسئولین بیمارستان در شناسایی ، اصلاح وحذف مسائلی که منجر به کاهش کیفیت عملکرد پرسنل و نهایتاً کاهش کیفیت خدمات و ایمنی بیمار خواهد شد یاری می رساند . نیازی به درج مشخصات پرسنلی نبوده و اطلاعات وارد شده محرمانه خواهد بود .
  فرم شماره1

  پیشنهادات کارکنان
سامانه ثبت پیشنهادات و نظرات کارکنان
  فرم خطا
فرم گزارش دهی خطای اختیاری کد فرم cg-113-2
  پیشنهادات
صندوق دریافت انتقادات و پیشنهادات
  استخدام

  درمانگاه
فراخوان دعوت به همکاری در درمانگاه
  ثبت نام راهیان نور
ثبت نام متقاضیان شرکت در اردوی کاروان راهیان نور شمال غرب کشور
  مشخصات پرسنلی و بیمه ای کارمندان
همکاران محترم مشمول سازمان تامین اجتماعی لطفا اطلاعات خود و افراد تحت پوشش خود را بطور دقیق وارد نمایید. در ضمن از 4 کادر زیر فقط ورود کد ملی زیر الزامی است و وارد کردن نام و ایمیل و تلفن الزامی نیست.
  آزمون
ثبت اطلاعات همکاران جهت سامانه آزمون آنلاین
  سامانه پیامک
دریافت اطلاعات تماس پرسنل بیمارستان
  رسیدگی به شکایت
فرم درخواست رسیدگی به شکایت مراجعین
 
< >