فهرست فرم ها

  پیشنهادات کارکنان
سامانه ثبت پیشنهادات و نظرات کارکنان
  فرم خطا
فرم گزارش دهی خطای اختیاری کد فرم cg-113-2
  پیشنهادات
صندوق دریافت انتقادات و پیشنهادات
  استخدام

  درمانگاه
فراخوان دعوت به همکاری در درمانگاه
  ثبت نام راهیان نور
ثبت نام متقاضیان شرکت در اردوی کاروان راهیان نور شمال غرب کشور
  مشخصات پرسنلی و بیمه ای کارمندان
همکاران محترم مشمول سازمان تامین اجتماعی لطفا اطلاعات خود و افراد تحت پوشش خود را بطور دقیق وارد نمایید. در ضمن از 4 کادر زیر فقط ورود کد ملی زیر الزامی است و وارد کردن نام و ایمیل و تلفن الزامی نیست.
  آزمون
ثبت اطلاعات همکاران جهت سامانه آزمون آنلاین
  سامانه پیامک
دریافت اطلاعات تماس پرسنل بیمارستان
  رسیدگی به شکایت
فرم درخواست رسیدگی به شکایت مراجعین
 
< >