بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

1402/8/12 0:0

مقدمه:

دفتر بهبود كيفيت بطور كلي در دو زمينه حاكميت باليني و استانداردهاي اعتبار بخشي فعاليت مي كند و مسئوليت آن شناسايي مطلوب مدل هاي كيفي جهت ارتقاء سطح كيفي خدمات در واحدهاي مختلف بيمارستان مي باشد .

بدين منظور ضمن پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در بيمارستان و پايش شاخص هاي كيفي مرتبط طبق استانداردهاي اعتبار بخشي ، ميزان دستيابي بر اهداف سازماني را اندازه گيري مي نمايد.

برنامه ريزي استراتژيك و بهبود كيفيت بيمارستان در اين واحد به همكاري واحدهاي ديگر تهيه و اجرا و ارزيابي مي گردد.

همكاري نزديك مديران ارشد بيمارستان با اين واحد ضامن موفقيت در آن مي باشد.

طي ساليان اخير متوليان نظام سلامت در كشورهاي مختلف جهان به منظور افزايش كيفيت و ايمني خدمات درماني و مديريت بهينه آنها ، روش هاي متعددي را بكار گرفته اند. كه در يك نگاه كلي مي توان آنها را در هر دو گروه اصلي مورد بررسي قرار داد.

-مدل هايي كه با ارزيابي خارج سازماني مبتني بر كيفيت ، تعهد سازمان را به ارتقاي كيفيت افزايش مي دهند كه همان اعتبار بخشي است .

-شيوه هايي كه به مديريت كيفيت در سازمان كمك مي كنند كه همان حاكميت باليني است .

اعتبار بخشي و حاكميت باليني از جايگاه ويژه اي در بخش سلامت برخوردار هستند چرا كه توسط صاحب نظران عرصه سلامت و بر اساس نيازهاي خاص اين بخش طراحي شده اند .

و از اين رو به مقوله ايمني و بيمار محوري در كنار ارتقاي كيفيت خدمات ، توجه ويژه اي داشته و هر دو به تعهد سازمان و استانداردهاي عالي خدمت تأكيد مي كنند .

مدل اعتبار بخشي به عنوان يكي از معتبرترين مدل هاي ارزيابي مبتني بر كيفيت و ايمني با برخورداري از مقبوليت جهاني روز

افزون در بخش سلامت ، هماهنگ با ساير اولويت هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همچون حاكميت باليني ، ايمني بيمار و منشور حقوق بيمار ، راهي نو جهت كسب اطمينان از عملكرد سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوي دست اندركاران دوره قرار داده است و اجراي آن براي بيمارستان الزامي است . به عبارت ديگر ، اعتبار بخشي به منظور ايجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرآيندهاي مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتن پيامد هاي سلامت به عنوان يك ابزار سيستماتيك و هدفمند ، جهت تأمين ايمني بيمار ، همراهان و كاركنان و بهبود مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان ، مديران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظايف خطير خود در حوزه مراقبتي ياري مي نمايد .

از اين رو مركز آموزشي درماني شهداي خليج فارس با بهره گيري هماهنگ و همزمان از هر دو مدل مذكور، سعي دارد تا از يك سو به توانمندي سازمان جهت ارائه خدمات ايمني ، كيفي مبتني بر شواهد علمي روز و شرايط بومي كشور بيفزايد . و از طرف ديگر از طريق همكاري با ارزيابي هاي خارج سازماني بر اساس استانداردهاي شفاف و همسو ، بر تعهد و پاسخگويي مذكور تأكيد مي نمايد.

 

اعضای  واحد  بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

 مسئول واحد: مژگان پاسبانی

 

 

  کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی :  فرخنده پاسالار

 

                Rounded Rectangle: اعضای اداره بهبود کیفیت وایمنی بیماررئیس اداره : فرخنده پاسالارکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : توران درفانکارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: مژده سرقلیکارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: سامان خالویی

  

 

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار :  توران درفان

 Rounded Rectangle: اعضای اداره بهبود کیفیت وایمنی بیماررئیس اداره : فرخنده پاسالارکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : توران درفانکارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: مژده سرقلیکارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: سامان خالویی

 

 


 

کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی:  سامان خالویی

 

              Rounded Rectangle: اعضای اداره بهبود کیفیت وایمنی بیماررئیس اداره : فرخنده پاسالارکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : توران درفانکارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: مژده سرقلیکارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: سامان خالویی

 

 


 

شرح وظايف واحد:

Ø     -هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت بيمارستان

Ø      -تدوين برنامه بهبود كيفيت فراگير بيمارستان در موضوعات باليني و غير باليني(مديريت، امور مالي، خدمات پزشكي ،خدمات پرستاري، خدمات عمومي و پشتيباني،خدمات پاراكلينيكي)

Ø      -تدوين سيستم ها و فرآيندهاي بيمارستان منطبق بر اصول بهبود كيفيت طراحي شده

Ø      -تدوين شاخص هاي مهم عملكردي اختصاصي ، قابل اندازه گيري، قابل دستيابي و زمان دار جهت فرآيندهاي مختلف  بيمارستان

Ø      -پايش مستمر برنامه بهبود كيفيت، داده ها، اقدامات و مداخلات مديريتي از طريق تحليل شاخص ها و گزارش به تيم  مديريت اجرايي

Ø      -تهيه گزارش ساليانه بهبود كيفيت

Ø      -تدوين و اجراي خط مشي رسيدگي به پيشنهادات ،انتقادات و شكايات در بيمارستان

Ø      -مشاركت فعال در تدوين برنامه استراتژيك مركز

Ø      -پيگيري و هماهنگي پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي در بخش ها و واحدهاي مختلف بيمارستان از طريق         كارگروه هاي مربوطه

Ø      -تدوين برنامه عملياتي ساليانه پيشبرد هماهنگ و يكپارچه برنامه هاي بهبود كيفيت، ارتقاي ايمني بيمار در راستاي الگوي اعتبار بخشي

Ø      -تصويب و ابلاغ خط مشي و روش هاي دريافتي از واحدها و بخش هاي مختلف بيمارستان

Ø      -اجرا و پايش برنامه مميزي جامع بيمارستان و گزارش به تيم مديريت اجرايي

 


تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ
< >